Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu “Droga Odważnych” (zwanego dalej „Programem”) jest Fundacja na rzecz rozwoju mężczyzn „Przymierze Wojowników” (zwana dalej “Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 44, 01-771 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000581859  tel.: 733422844.

2. Program jest realizowany na stronie internetowej Odważni.pl (zwanej dalej „stroną”) oraz w formie  spotkań rejonowych i ogólnopolskich.

3. Korzystanie z Programu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie mężczyźni po ukończeniu 16. roku życia.

5. Czas trwania Programu jest zależny od potrzeb i preferencji Użytkownika jednak maksymalnie są to dwa lata i siedem tygodni. Po zakończeniu Programu można go rozpocząć ponownie.

Rejestracja w Programie

6. Uczestnictwo w Programie  możliwe jest wyłącznie po rejestracji na portalu Odważni.pl, podaniu w procesie rejestracji swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, miejscowości i województwa zamieszkania, stanu cywilnego i roku urodzenia oraz zatwierdzeniu w ciągu 24 godzin profilu przez Organizatora. Organizator ma prawo do kontaktu telefonicznego w celu weryfikacji podanych danych. W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje swój osobisty profil, dzięki któremu ma dostęp do treści Programu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zestawie wymaganych do rejestracji danych lub podzielenia procesu ich zbierania na etapy uzależnione od postępów Użytkownika w realizacji Programu. 

8. W przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane. Może to zrobić m.in. poprzez przycisk “Usuń/zmień dane” w swoim profilu. W przypadku braku podania prawdziwych danych Organizator ma prawo usunąć profil Użytkownika.

9. Początek korzystania z Programu jest wyznaczony zawsze na najbliższą niedzielę po dniu rejestracji (czyli jeżeli Użytkownik zarejestrował się w środę 31 maja, to korzystanie z Programu rozpocznie w niedzielę 4 czerwca). Jeśli rejestracja nastąpi w niedzielę, korzystanie z Programu rozpocznie się w niedzielę tydzień później. Wyjątek dla tego punktu stanowi indywidualny tok formacji opisany w pkt. 10-12.

Indywidualny tok formacji

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opcjonalnego lub obligatoryjnego indywidualnego toku formacji dla nowych Użytkowników.

11. W ramach indywidualnego toku formacji punkt 9. Regulaminu traci ważność.

12. W ramach indywidualnego toku formacji, w ciągu 3 dni (a w nadzwyczajnych przypadkach do 7 dni) po rejestracji, Organizator kontaktuje się z Użytkownikiem i układa dla niego indywidualny zestaw treści Programu dopasowany do jego preferencji i potrzeb.

13. Indywidualny tok formacji nie wyklucza udziału w społeczności Programu. Dotyczy on jedynie treści materiałów formacyjnych.

Dane osobowe

14. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Organizator Programu.

15. Dane osobowe uczestników Programu są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu. Podanie danych przez uczestnika Programu jest niezbędne do realizacji Programu. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Programu w innym celu niż wskazany w zdaniu pierwszym odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody uczestnika Programu i w zakresie wskazanym w tej zgodzie. 

16. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Programu Droga Odważnych poprzez: kontakt Organizatora Programu z uczestnikiem; przekazanie danych uczestnika tzw. Opiekunowi, przekazanie danych uczestnika tzw. Socjuszowi w momencie, gdy uczestnik osiągnie odpowiednią liczbę punktów oraz odpowiednio wysoki współczynnik zaangażowania  w Programie, dający dostęp do tej funkcjonalności, przekazanie danych uczestnika członkom grup, do których może on należeć w toku uczestnictwa w Programie, przekazanie danych uczestnika tzw. Indywidualnemu Przewodnikowi (dotyczy indywidualnego toku formacji).

17. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Po wniesieniu żądania o zmianę lub sprostowanie danych, Organizator ma 72 godz. na spełnienie żądania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także sprzeciw i żądanie zaprzestania przetwarzania, jak również cofnięcie zgody w dowolnym momencie jest równoznaczne z wolą zakończenia uczestniczenia w Programie i usunięciem konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

18. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z realizacją Programu, w szczególności operatorom obsługującym płatności elektroniczne lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

19. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

20. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane do momentu jego rezygnacji z uczestniczenia w Programie. Wolę rezygnacji z uczestniczenia w Programie można wyrazić wyłącznie poprzez zakładkę “zmień dane” w profilu Użytkownika. Organizator ma 72 godz. na usunięcie konta Użytkownika.

21. Użytkownik  jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.

22. Dostawcą usługi hostingowej za pomocą której gromadzone są dane osobowe uczestnika jest Home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335.

23. Korzystanie z aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android wymaga podania loginu i hasła podanego przy rejestracji. Aplikacja nie zbiera dodatkowych danych osobowych. Statystyki korzystania z aplikacji wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Programu.

Korzystanie z Programu

24. Organizator przyznaje uczestnikowi w wyniku jego aktywności w ramach Programu punkty zwane "krokami". Przyznawanie "kroków" odbywa się według spisu w TABELI, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

25. Organizator mierzy Użytkownikowi jego poziom zaangażowania w Program według kryteriów wypisanych w TABELI, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w liczbie przyznawanych kroków i zasadach mierzenia współczynnika zaangażowania.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w zestawieniach funkcjonalności strony osiąganych za określoną liczbę kroków, “rangach”, które się z tym wiążą, oraz w liczbie kroków potrzebnych do ich osiągnięcia (patrz: TABELA).

28. Treści Programu, które otrzymuje Użytkownik, na bieżąco, wraz z końcem każdego tygodnia, są archiwizowane. Użytkownik ma do nich dostęp w dziale Archiwum wyłącznie w trakcie trwania Programu. Jeżeli Użytkownik ukończy Program i rozpocznie go na nowo, jego archiwum również będzie zapełniane na nowo.

29. Obraźliwe i niecenzuralne wpisy na forum będą skutkowały upomnieniem i karą odjęcia 50 kroków. Jeśli upomnienie nie przyniesie oczekiwanego efektu, Użytkownik zostanie usunięty z Programu.

30. Zamieszczenie na swoim profilu wulgarnego zdjęcia lub wulgarnej nazwy Użytkownika będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.

31. Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się do serwisu w ciągu dwóch tygodni, Organizator zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Użytkownikiem celem weryfikacji zaistniałej sytuacji. Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się do serwisu w ciągu 30 dni Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika bez uprzedniego kontaktu z Użytkownikiem.

32. Jeżeli nowo zarejestrowany Użytkownik, od momentu aktywowania jego konta, nie zaloguje się do serwisu w ciągu 7 dni, konto zostanie usunięte, o czym Użytkownik zostanie uprzedzony drogą sms-ową, telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

33. Jeżeli Użytkownik, w ciągu 14 dni od swojego pierwszego logowania, ani razu nie zareaguje na próbę kontaktu ze strony tzw. Opiekuna (np. nie odbierze telefonu, nie odpowie na powiadomienie w profilu), Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta.

Klub Magis

34. Określona liczba “kroków” i poziom współczynnika zaangażowania (patrz: TABELA) sprawia, że uczestnik otrzymuje dostęp do tzw. Klubu Magis, w ramach którego może korzystać z dodatkowych funkcjonalności Programu wg TABELI

35. Dostęp do Klubu Magis może zostać Użytkownikowi odebrany jeżeli jego poziom zaangażowania w Program spadnie poniżej wymaganego progu procentowego widocznego w TABELI.

36. Dostęp do Klubu Magis po jego utracie może zostać przywrócony jeżeli Użytkownik osiągnie ponownie wymagany poziom zaangażowania i utrzyma go przez minimum 7 dni.

37. W ramach Klubu Magis Użytkownikowi przydzielany jest tzw. Socjusz (patrz: TABELA). W razie utraty dostępu do Klubu Magis i braku odzyskania dostępu w ciągu 14 dni, Socjusz może zostać odebrany.

38. Jeżeli Użytkownik ukończy Program i rozpocznie go na nowo oraz spełnia kryteria dostępu do Klubu MAGIS, dostęp do Klubu, wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami, zostanie utrzymany.

39. Organizator zastrzega sobie prawo do uznaniowego nadawania dostępu do Klubu Magis mimo niespełniania kryteriów dostępu oraz zmian w zasadach przyznawania i odbierania dostępu do Klubu Magis.

Prawa autorskie

40. Zamieszczane w ramach Programu materiały są wyłączną własnością Organizatora, służą wyłącznie do użytku prywatnego, a ich rozpowszechnianie (również poprzez media społecznościowe) bez zgody Organizatora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

41. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania jej przyczyny.

42. O każdej zmianie regulaminu Organizator powiadamia uczestnika Programu przez wiadomość dostępną w powiadomieniach w osobistym profilu uczestnika.

43. Regulamin jest dostępny na stronie Programu.

44. Regulamin został uchwalony i wszedł w życie 24 maja 2018 r. Najnowsze zmiany w regulaminie nastąpiły 6 maja 2020 r.